TÜZÜĞÜMÜZ

MUTFAK SANATLARI VE GASTRONOMİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

Madde 1- Federasyonun Adı, Merkezi, Amaç ve Çalışma Alanı

Federasyonun adı : ” Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu “

Federasyonun kısa adı : MUGAFED

Federasyonun merkezi : İSTANBUL ‘dur.

Madde 2- Federasyonun Amacı

1-Zengin bir mutfağa sahip olan Türk Mutfağını araştırmak, Türk Mutfak kültürünün geliştirilmesine, bu zenginliği güncelleştirilip yaşatılmasına,korunmasına, yaygınlaşmasına yardımcı olmak. Gerek Yurt içinde gerekse Dünya’da Türk Mutfağının tanıtılmasına katkıda bulunmak.

2-Türk Mutfağındaki bazı yemeklerin Türk Mutfağına tescilleştirilmesini sağlamaya çalışmak

Madde 3- Çalışma Konuları, Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Alanı

1- Üye dernekler arasında yardımlaşma ,işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları resmi ve özel kurumlar nezdinde temsil etmek.

4- Amacına ulaşmak için özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek arayıp bulmak, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve sonuçlandırmak.

5- Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile her türlü ulusal ve uluslararası toplantı, konferans,kurs, görsel medya da programlar, kongre, sempozyum, panel, temsil, gezi, festival, fuar, konser, sergi, yarışma ve benzeri etkinlikler düzenleyebilir.
6- Aşçıların ve Pastacıların yasal bir diploma veya sertifikaya sahip olabilmeleri için her türlü ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak.

7-Mesleğimiz ile ilgili mesleki okullar ile iş birliği yapmak

8- Federasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir,

satabilir, kiralayabilir, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir ve her türlü inşaat yaptırabilir.

9- İktisadi işletmeler kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir, ulusal ve uluslar arası dernek, federasyon vs. kurabilir veya kurulu olanlara katılabilir

10- Yardım Toplama Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat çerçevesinde yardım ve bağış toplayabilir, alabilir ve verebilir, şarta bağlı olan veya olmayan vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufları kabul edebilir.

11- 5072 sayılı kanunun Dernek ve Vakıfların Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye Mutfağı ve Aşçılarının ve Pastacılarının ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, Mutfak ve Aşçılık tarihinin ve kültürel yapısının araştırılması, öğretilmesi gibi konularda projeler üretmek bu projeler için yurt içi ve yurt dışında ekonomik kaynak yaratmak, yurt içi, yurt dışı kuruluşlardan kredi ve bağış alabilir.

12-Federasyonun dışında var olan projelere katılabilir ve yönetim kurulunda oy çokluğuna bağlı olarak kaynak aktarabilir.

13- Dernekler Kanunu 12. maddede tanımlanan ‘sandık’ kurabilir.Uluslar arası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik veya şube açabilir, yurtdışında dernek, federasyon ve üst kuruluş kurabilir veya yurtdışında kurulmuş dernek, federasyon veya kuruluşlara katılabilir, veya yurt dışında kurulmuş dernek, federasyon veya kuruluşlara katılabilirler.

14-Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını

sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini

temin etmek,

15-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak yurt

içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

16-Tüzükte yazılı amaçların gerçekleştirilmesi için federasyonun ihtiyaç duyduğu

gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak, işletmek,

kiralamak, kiraya vermek,

17-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal

açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları işletmek, tefriş etmek,

18-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için

yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb.

düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

19-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, kamu kurum ve

kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

20-Kendi bünyesinde rehberlik servisi ve eğitim kursları açmak, danışmanlar

istihdam etmek.

21-Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı ve konferanslar tertipler, kongre ve

konferanslara katılır, ilim adamları veya üniversiteler ile işbirliği halinde araştırmalar yaptırarak, raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar.

22-İmkanlar ölçüsünde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs vermek.

23-Federasyon amacına hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi Sportif faaliyetleri yapar veya yaptırır.Amacını gerçekleştirecek tüm çalışmalarında İnternet ortamından istifade eder.

24-Federasyon adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi vs. benzeri yayınlar çıkarır. İlgili olduğu sorunlar ve konular üzerine raporlar çıkartır ve yayınlar.

25-Federasyonun amacı ve faaliyet konusu ile sınırlı olmak üzere, aynı amaç ve

faaliyet konusuna sahip diğer sivil toplum kuruluşlarıyla amaç ve faaliyet konularını gerçekleştirmeye yönelik işbirliği yapabilir.

26- Yönetim kurulu kararı ile Yurt içi ve Yurt dışında Konfederasyon’a girebilir veya kurucu üye olabilir,Global bir federasyona üye olabilir veya kurucu üye olabilir

Madde 4- Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

1-Federasyonun amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı

kabul eden ve aynı amaçları içeren tüzük sahibi dernekler mevzuatın ön gördüğü koşullarını taşıyan dernekler federasyona üye olma hakkına sahiptir.

2-Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, federasyon

yönetim kurulunca yapılacak ilk toplantıda kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine 30 gün içinde Genel Sekreterlikçe.bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

3-Federasyonun asıl üyeleri, federasyonun kurucuları ile müracaatları üzerine

yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen derneklerdir. Federasyona maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

4-Üye olacak dernekler  ve üye dernekler federasyona aylık 100.00 TL ücreti veya aidat ücreti ödeyeceklerdir.

Madde 5 – Üyelikten Çıkma

1-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, federasyondan çıkma hakkına

sahiptir.

2-Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin federasyona olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Madde 6Üyelikten Çıkarılma

Federasyon üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

4-Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak.

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6Aktif siyaset yapan federasyon üyeleri üyelikten istifa etmek zorundadırlar.

7-Federasyon üyeliğinden çıkarılan federasyon genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir.

8-Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile

üyelikten çıkarılabilir.

9-Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve federasyon malvarlığında hak iddia edemez.

10- dernekler aynı amaçla kurulmuş hiç bir federasyona bağlı olamazlar aksi halde  Federasyon şartsız olarak  üyelikten  çıkarma hakkına sahiptir.

11 Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtirazı: Federasyon Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde ilgili üye hakkında şikayet üzerine veya kendiliğinden gereken araştırma ve incelemeyi yaparak, üyenin savunmasını da aldıktan sonra kararını gizli oyla ve üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile verir.
Sonuç ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir.

12-Çıkarılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden itibaren başlamak üzere15 gün içinde Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurulda itiraz edebilir.İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

Madde 7-Federasyon Organları

1-Genel Kurul

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim Kurulu

4-Disiplin Kurulu

Madde 8-Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

1-Genel kurul, federasyonun en yetkili karar organı olup; federasyona bağlı

dernekler, yönetim kurulu kararı ile 5 üye ile federasyon genel kurulunda temsil olunurlar.

2-Genel kurul; Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

3-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon

üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

4-Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içersinde, yönetim kurulunca

belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca

çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 8-Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan

üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi Federasyonun  internet sayfasında ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 9-Toplantı Usulü

1-Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

2-Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır

bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik

belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

3-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı

yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri

tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

4-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve dört başkan

vekili ile yazman seçilerek 6 kişilik divan heyeti oluşturulur.

5-Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin

divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

6-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

7-Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak

toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak

istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

8-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan

başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda, tutanak ve

diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu

belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur

Madde 10-Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Federasyon organlarının seçilmesi

2-Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun

ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı

sebeplerle onların görevden alınması,

6-Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut

taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak

yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve

üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Federasyonun uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

11- Federasyonun fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına

verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

14-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Madde 11-Federasyon Başkan Adaylarının Adaylık Şartları, Başvuru Şekli

1-Genel Kurul toplantısında Başkanlık Divanının oluşmasından hemen sonra Federasyon Başkanı ile kurullara seçilecek aday listeleri ve/veya başvuruları  divan başkanlığına sunulur.
2-Başkanlık Divanı aday listelerini ve/veya aday başvurularını Federasyon mühür’ü ile onaylayıp imzalayarak, bir örneğini alındı belgesi karşılığında ilgilisine verir.

3-Divan Başkanlığının, adayları Genel Kurul’a duyurmasından sonra verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir.

4-Adaylar ve listeler, Divan başkanlığınca toplantı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

MADDE 18. OY VERME, OYLARIN SAYILMA İŞLEMİ, SONUCUN AÇIKLANMASI VE İTİRAZ DURUMU
1-Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.
2-Üyelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için, Başkanlık divanı toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurarak gizli oy kullanılmasını sağlar
3-Oy kullanacak üye, kimliğini ve Genel Kurula  giriş kartını sandık başında bulunan görevliye verir. Üye, oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümde bulunan, Federasyon damgasını ve Başkanlık Divanının imzasını taşıyan zarflardan birine, ”Başkan” ve”Kurullar”a ait oy pusulalarından seçtiklerini koyduktan sonra sandığa atar. Oyunu kullanan üye, listedeki isminin karşısını imzaladıktan sonra kimliğini geri alır.
4-Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir. Çizilmiş veya başka işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir..

5-Oylar verildikten sonra; oy kullanan üye sayısı, listedeki imzalarla karşılaştırılır. Sonra sandıklar açılıp zarflar sayılır. Zarf adedi, oy kullanmış üye sayısından fazla çıkarsa, bu durum bir tutanakla saptanır. Listeye göre oy kullanmış üyelerin imza sayısından fazla çıkan zarflar yok edilir.

6-Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak yeni seçilmiş Federasyon Başkanı’na teslim edilir.
7-Zarfları Divan Başkanı yada görevlendirdiği divan heyetinden biri aleni olarak açıp göstererek okur ve saymana yazdırır,

8-Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir.

9- Aday olmuş her temsilci, kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna, Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda bulunabilir.yeterli cevap bulamazsa federasyon merkezinin il mülki amirliğine giderek itirazını sürdürebilir

Madde 12-Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

1- Yönetim kurulu (7) asıl ve (7)yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

2-Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü

yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

3-Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya

çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

4-Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

5-Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma

olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir

üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve

gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,

toplandığında genel kurula sunmak,

8-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

10-Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı

almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Federasyon adına yapılacak olan açıklamalar federasyon başkanı veya genel

sekreter tarafından yapılır. Yapılacak olan açıklamalar federasyon yönetim kurulu

onayı ile yapılır.

13- Yönetim kurulu kararı ile Yurt içi ve Yurt dışında Konfederasyon’a girebilir veya kurucu üye olabilir,Global bir federasyona üye olabilir veya kurucu üye olabilir

Madde 11-Başkanın Görev ve Yetkileri

1Federasyonu temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu

toplantılarına başkanlık eder.

2-Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim

kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare

amirliğine bildirilmesini sağlar.

3-Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz

gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Federasyona ait tutulması

gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

4-Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

5-Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

6-Mevzuatta federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer

konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Madde 12-Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

1-Denetim kurulu, (3) asıl ve ( 3) yedek üye olarak genel kurulca

seçilir.

2-Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma

olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

3-Denetim kurulu; federasyonun, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın

gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda

faaliyet gösterip göstermediğini, tüm defterlerin, hesapların ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve yıl sonuna kadar yılda iki kez denetler, ikinci denetleme yıl sonu aralık ayında yapılacak olan plan ve bütçe toplantısı tarihinden hemen önce yaparak ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

4-Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
5- Kasayı  sayar, giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını inceler.
6- Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulunu  uyarır.
7-Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurul’a sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir.
8-Denetleme sonuçların göre, gerekiyorsa, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.
9-Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler.
10-Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder.
11-Denetleme görevini, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar; sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
11-Tüzükte gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.
12-Denetleme sonunda usulsüz veya Federasyonun mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın saptanması halinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister.

MADDE  13. ATIF
Bu tüzükte açıklık olmayan konularda 5253 sayılı Dernekler Yasası , Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır

MADDE 14. AMBLEM VE FORS
Federasyonu temsil edecek logo veya amblem ve varsa forsun yapılmasına ve değiştirilmesine Yönetim Kurulu karar verir. Üyeler kendi logoların yanında Federasyon logosunu ve varsa forsunu da kullanırlar.

Madde 15-Federasyonun Gelir Kaynakları

1-Derneklerin, federasyonların ve tüzel kişilerin kendi isteği ile federasyona

yaptıkları bağış ve yardımlar,

2-Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,

temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi vb. faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3-Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

4-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

5-Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek

amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

6-Diğer gelirler.

Madde 16-Federasyon Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

1-Federasyonda, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

2-Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda

belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

3-Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

4-Federasyonun ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 17-Kayıt Usulü ve Tutulacak Defterler

1-Federasyonun defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

2-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere

yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

3-Üye Kayıt Defteri: Federasyona üye olarak girenlerin kimlik bilgileri,

federasyona giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık

aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

4-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu

deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.

Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

5-Demirbaş Defteri: Federasyona ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile

kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan

düşürülmesi bu deftere işlenir.

6-İşletme Hesabı Defteri: Federasyon adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık

ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

7-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu

belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri

tarihler bu deftere işlenir.

8-Bilanço Defteri:  esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir

(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında

defter tutulması durumunda da tutulur.

10-Yevmiye Defteri; Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Madde 18-Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri

1-Federasyon gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan)

“Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili

halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı

belgesi yerine geçer.

2-Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

3-Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve

hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım

Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından federasyona

yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te

örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Federasyonun Borçlanma Usulleri

Madde 19-Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu

borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta

yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve federasyonu ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz

Madde 20- Federasyonun İç Denetimi

1-Federasyonda genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu

tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

2-Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca

denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

3-Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi

gerçekleştirilir.

4-Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim

yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 21Federasyonun Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

1-Genel kurul, her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

2-Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy

kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3-Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan

ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih

kararı oylaması açık olarak yapılır.

4Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, federasyonun para, mal ve haklarınıntasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Buişlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona ermehalinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerdefederasyon adında “Tasfiye Halinde Mutfak Sanatları ve Gastronomi Federasyonu” ibaresi kullanılır.

5- Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak federasyonun para, mal ve haklarının

tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce federasyonun hesaplarını inceler. İnceleme esnasında federasyona ait

defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer

belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır.

6-Tasfiye işlemeleri sırasında federasyonun alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. federasyonun alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir.Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse federasyonun bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip federasyona devredilir.

7-Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri,mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

8-Federasyonun para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin

tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir

yazı ile federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

9-Federasyonun defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu

üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 22- Lokal ve Tesis Açma

Federasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme

tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 23- Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

1-Tüzük değişikliği, genel kurul kararıyla yapılır.

2-Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy

kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

3-Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy

kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 24- Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni

Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1-Federasyon tüzüğümüzde, 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre değişiklik yapılması nedeniyle federasyonu temsil edecek ve federasyonla ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

FEDERASYON GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1. BAŞKAN :Salih GÜNEY (İstanbul Yeditepe Aşçılar ve Garsonlar Derneği)

2. BŞK. YRD. :İsmail ÖZSOY (İstanbul Şef Aşçılar Sos.Yar.Derneği)

3. SAYMAN : Murat BAYKUT (İstanbul Gastronomi Aşçılar Derneği)

4. SEKRETER : Hicri ALTUN ( Şef 34 Aşçılar Sos.Yar.Day.ve Kül.Der.)

5. ÜYE : Cemal SEVEN  (Anadolu Şef Aşçılar Derneği)

6. ÜYE:  Aziz TEMİZ (Tokat Gastronomi Aşçılar Derneği)

İş bu federasyon tüzüğü 24(Yirmidört) madde ve 1( Bir) geçici maddeden ibarettir.